Samenwerking met inwoners

Wij willen dat mensen mee kunnen praten en mee kunnen denken over de beslissingen die hen raken. Sámen zoeken we naar nieuwe manieren van discussie en samen zoeken we naar oplossingen voor problemen in de gemeente. Iedereen wordt gehoord: mondige inwoners die makkelijk meepraten, maar ook inwoners voor wie praten wat minder vanzelfsprekend is.

  • De gemeente ondersteunt haar inwoners bij eigen initiatieven en neemt waar nodig ook zelf het initiatief. Zo voorkomen we een tweedeling tussen actieve wijken en reactieve wijken.
  • Inwoners krijgen het recht om een alternatieve aanpak voor te stellen voor publieke doelen in hun omgeving (‘right to challenge’).
  • Met gebruik van moderne digitale media, wordt input van inwoners actief verzameld en gebruikt, bijvoorbeeld bij het melden van schade in de openbare ruimte of achterstallig onderhoud.
  • We willen onderzoeken of er een vorm van jongerenbetrokkenheid gestalte kan krijgen. Een panel, platform of klankbordgroep vanzelfsprekend ondersteund door digitale middelen.