Foto: Jeroen Visser

Ton Puntman

Voorzitter

Sinds tijden ben ik supporter van GroenLinks.

Ik werk in de sociaal-maatschappelijke sector in Utrecht. Daarnaast werkte ik in een districtscommissie voor Natuurmonumenten en in de ouderraad van een middelbare school. Ik heb drie (bijna) volwassen kinderen en ik woon met mijn vrouw nu 20 jaar in Soest.

Van mijn ouders heb ik begrepen dat politiek zeer spannend kan zijn, juist omdat alle besluiten tot grote gevolgen kunnen leiden.

Politiek gaat over het handelen van burgers, over machtsvorming en over de rechtsstaat. Het gaat over onze ideeen en onze overtuigingskracht om de samenleving in te richten.

GroenLinks staat voor een gezonde toekomst. We willen ook aan  onze kinderen en (achter-)kleinkinderen een mooie wereld overdragen. Dat betekent voor mij dat we werken aan gezonde steden met een sterke infrastructuur, fiets, openbaar vervoer en schone auto’s, waar bedrijven werken aan een duurzame economie die zich ook in de komende eeuwen evenwichtig kan ontwikkelen.

Eerlijke welvaartsverdeling, kansen voor deelname aan de samenleving en aandacht voor kwetsbare mensen zijn vaste punten voor onze partij. We werken aan een vooruitstrevende en open samenleving.

Ik wil ook dat er ruimte is voor grote natuurparken naast gezonde boerenbedrijven die gestimuleerd worden om zich steeds te vernieuwen en goed aan te sluiten bij de natuurlijke kringloop.

De vervuiler betaalt: afhankelijk van de hoeveelheid vervuiling, lawaai en ruimtebeslag zal er ook een eerlijke belasting betaald moeten worden. Maar ook risico’s voor gezondheid en ongelukken zullen beter tot uitdrukking komen in een groen belastingstelsel.

En Brussel is ook van ons! Dat kunnen 500 miljoen mensen samen met ons zeggen. De Europese Unie in Brussel moet Europa helpen om een gezond continent te worden met stabiele welvaart en creativiteit en met eerlijke bestaaansmogelijkheden voor alle inwoners. Daarmee kan Europa een voorbeeld zijn voor andere delen van de wereld.

Deze ideen worden in Soest vertaald naar de gemeentepolitiek door onze raadsleden en hun team. Zij krijgen daarbij alle mogelijke steun van onze achterban en onze afdeling GroenLinks Soest/Soesterberg.

Graag lever ik hieraan mijn bijdrage.

 

Ton Puntman

Voorzitter afdelingsbestuur Groenlinks Soest/Soesterberg