Nieuws

Déja vû - Algemene Beschouwingen 2017

De afgelopen weken had het deel van mijn fractie dat al wat langer meeloopt ernstig last van déja vû. Ineens waren we weer terug in de tijd dat iedere, maar dan ook iedere, raadsvergadering uitmondde in een langdurige strijd over wel of niet bouwen, hoeveel, waar en de rode contour natuurlijk. Het maakte niet uit wat er op de agenda stond, ook al ging het over de prijs van paspoorten, er werd altijd wel weer een aanknopingspuntje gevonden. En terwijl een aantal raadsleden hun rituele ritje op het eigen stokpaardje maakte, zakte de rest van de raad onderuit en wenste dat ze naar huis kon gaan.

 

Lees verder

Ambivalentie rond vuurwerkvrije zones

Ambivalentie rond vuurwerkvrije zones

Tijdens de evaluatie van de vuurwerkmaatregelen eind mei in de gemeenteraad heeft onze fractie aangegeven ambivalent te staan tegenover de resultaten van de proef met een vuurwerkvrije zone. Het lijkt erop dat twee problemen door elkaar zijn gaan lopen: namelijk de overlast van vuurwerk voor mens, dier en milieu en de problemen waar de wijk Smitsveen mee te kampen heeft. 

Lees verder

Algemene Leden Vergadering 19 april 2017

Op 19 april 2017 hielden we met 15 leden een Algmene Ledenvergadering. We hadden op dat moment in onze gemeente 65 leden voor onze partij.

In deze vergadering is bevestigd voor de komende gemeenteraadsverkiezing dat

-          De Kandidatencommissie GroenLinks Soest/Soesterberg wordt gevormd door Ans Mann, Olga Duijm en Ton Puntman.

-          De Programmacommissie wordt gevormd door Theo Zeegers en Rosan Coppes.

-          Als campagneleider is aangesteld Elske Suijkerbuijk

-          Bovendien is in het bestuur besloten  dat als algemeen adviseur voor het bestuur is aangesteld Ties de Ruijter.

Besluit LHBT-beleid uitgesteld

GroenLinks heeft zich sterk gemaakt voor gemeentelijk beleid ten behoeve van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT+)). Het zag er lange tijd naar uit dat het voorstel van de betreffende raadswerkgroep onder het motto “Samen waar het kan, extra aandacht waar nodig” het zou gaan halen. Het voorstel sluit aan bij het Sociaal Domein omdat daar al de nodige instrumenten voorhanden zijn. Het voorstel kijkt niet uitsluitend naar veiligheidsaspecten, maar wil ook aandacht voor de positie van LHBT-ers in alle gemeentelijke uitingen (website, folders enzovoort). Volgens de raadswerkgroep moet iedereen in Soest zichzelf kunnen zijn, dus ook mensen met een andere seksuele voorkeur.

Tijdens de opiniërende Raadsvergadering van 13 april bleek een aantal partijen, die zich aanvankelijk positief ten aanzien van het voorstel hadden uitgelaten, dit toch niet zonder meer te kunnen steunen. Men is beducht voor precedentwerking en is sowieso huiverig voor “doelgroepenbeleid” en positieve discriminatie. Uiteindelijk heeft de raadswerkgroep tijdens de Raadsvergadering van 20 april verzocht het punt “LHBT-beleid” van de agenda af te voeren en naar een later tijdstip te verplaatsen, aangezien men tijd nodig heeft om het voorstel te herformuleren.

Syntus aan de tand gevoeld

De introductie, december vorig jaar, van bus vervoerder Syntus in onze gemeente heeft heel wat stof doen opwaaien. Wat heet, ook in Soest regende het klachten en dat doet het nog steeds. Voor GroenLinks reden om voor te stellen dat de Gemeenteraad in gesprek zou gaan met Syntus en natuurlijk met de provincie, die uiteindelijk over de vervoersconcessies gaat. Dit gesprek heeft plaatsgehad op dinsdagavond 18 april en mocht op flink wat publieke belangstelling rekenen. Voorafgaand hieraan had de raadsgriffier een enquête online gezet, waarop maar liefst 150 serieuze reacties en klachten zijn binnengekomen. Ook tijdens deze avond kwam, zowel vanuit het publiek als vanuit de van te voren geselecteerde en uitgenodigde OV-gebruikers heel wat ‘busleed’ naar boven.

Zowel de vertegenwoordiger van Syntus als de verantwoordelijke gedeputeerde van de provincie Utrecht, mevrouw Verbeek, zegden uiteindelijk toe –waar mogelijk- de geuite wensen en verlangens mee te nemen in het vervoerplan voor 2018, dat binnenkort zal worden opgesteld. Daarbij merkte mevrouw Verbeek nog wel fijntjes op dat de Soester Gemeenteraad dit plan weliswaar ter kennisneming kan ontvangen, maar dat er geen enkele mogelijkheid tot inspraak of medezeggenschap bestaat. Begin december van dit jaar gaat de nieuwe dienstregeling op basis van dit vervoerplan in en dan zullen busreizigers in Soest weten wat er van hun wensen is terechtgekomen…

Locatie nieuwe sporthal Overhees

Op 20 april stond dus het collegevoorstel ter discussie, om een stap in het besluitvormingsproces terug te doen en een zestal locatiekeuzes voor een nieuw te bouwen sporthal, annex gymzaal, - alle gelegen in de wijk Overhees - voor te leggen aan de inwoners van die wijk. Zoals bekend heeft de Raad tijdens het vaststellen van het binnensportaccommodatiebeleid in juni vorig jaar de keuze reeds laten vallen op het terrein waar nu nog het Orlandogebouw staat, wel met als ‘veiligheidsklep’ de voorwaarde dat de businesscase voor deze locatie zou worden goedgekeurd; voor de bewoners van Overhees een reden om in verzet te komen. Maar ook de meeste van de overige, in het collegevoorstel genoemde locaties (waar overigens het Orlandogebouw ook weer gewoon bij zit!) kunnen op voorhand niet op een breed draagvlak rekenen. Tijdens deze raadsvergadering vormden de coalitiepartijen min of meer een gesloten front; men vond het al heel mooi en nobel van het College dat men dit gebaar had gemaakt en de fout van onvoldoende inspraakmogelijkheid had hersteld.

De oppositiefracties daarentegen waren, bij monde van GL-fractievoorzitter Rosan Coppes, van oordeel dat dit voorstel “een wassen neus” is. Er had breder en op andere plekken in Soest gekeken moeten worden naar de mogelijkheid voor de bouw van een sporthal, bijvoorbeeld op de plaats waar nu de sterk verouderde en verwaarloosde sporthal Beukendal staat. Een tweetal amendementen, die ook door onze fractie werden gesteund, beoogde dit doel te bereiken, maar hebben het niet gehaald. Het collegevoorstel is dan ook aangenomen.

Pagina's