Standpunten

Vrijetijd

Sport is belangrijk voor de Nederlandse samenleving. Bovendien is sporten gezond. Daarom zijn we blij met de vele sportverenigingen. Ook cultuur is van groot belang en inbedding in onderwijs en maatschappij een must. Wij zijn voor een gemeentelijk fonds dat er voor zorgt dat ook de kinderen uit minder welvarende gezinnen deel kunnen nemen aan cultuur of sport.

Natuur en milieu

Natuur en milieu zijn onderwerpen die GroenLinks aan het hart gebakken zijn. Ook op gemeentelijk niveau kan worden geïnvesteerd in schone, hernieuwbare energie. De grote stukken ‘echte’ natuur in onze gemeente, zoals bijvoorbeeld op de voormalige vliegbasis verdienen bescherming. Ook het open polderlandschap is waardevol. Leren over en kennismaken met natuur, dieren en milieu vindt GroenLinks een kerntaak van de gemeente.

Economie en werk

Aan de toestand van de nationale en internationale economie kan een gemeentelijke overheid niet zoveel veranderen. Wel kan ze zoveel mogelijk alert blijven op kansen en mogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van schone energie, en bureaucratische belemmeringen voor sociale ondernemingen opruimen. Ook kan ze ondernemers en werkzoekenden zoveel mogelijk van dienst zijn en zorgen voor mogelijkheden tot samenwerking.

Ruimtelijke ordening

Voor de gemeentelijke politiek is ruimtelijk beleid altijd een hot item. Het raakt aan de directe leefomgeving van mensen. Of het nou om huizenbouw, verkeersmaatregelen of grote gebiedsontwikkelingen gaat, altijd spelen er conflicterende belangen. GroenLinks wil duurzaam ruimtelijk beleid, geen grootschalige plannen meer die afhankelijk zijn van huizenbouw/verkoop en meer aandacht en ruimte voor langzaam verkeer

Onderwijs en opvang

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs, ook kinderen met een handicap of ernstige leerproblemen. GroenLinks wil dat de focus komt te liggen op wat kinderen wél kunnen. Kinderopvang is essentieel voor ouders om werk en zorg voor kinderen te kunnen combineren. Wij willen goede en betaalbare kinderopvang en behoud van peuterspeelzalen.

Bestuurlijke vernieuwing

We willen een selectieve overheid, die burgers de ruimte geeft om zelf actief te zijn. Van hoe kunnen we als gemeente mensen laten participeren (daar waar we dat vanuit de gemeente willen, op de manier zoals we dat willen) naar hoe kunnen we als gemeente initiatieven vanuit de samenleving ondersteunen. Wij zijn voor het "right to challenge".

Sociaal domein

In 2015 komen er vele nieuwe taken bij voor de Nederlandse gemeenten. De uitvoering van drie wetten wordt vanuit het rijk en de provincie overgedragen aan de gemeenten waarbij een bezuinigingsoperatie wordt doorgevoerd. Voor GroenLinks blijft de menselijke maat belangrijk. Ook de bescherming van de zwakste in de samenleving staat hoog op onze agenda.