De Raad in december

De Raad in december

(impressie door Ruud van Zomeren)

De Raad in december
(impressie door Ruud van Zomeren

Als ik dit stukje schrijf, is er nog maar ruim één dag van 2016 over, politiek gezien niet echt een heel spannend jaar in Soest. Niet dat de Soester raadsleden op hun lauweren hebben gerust – en zeker de GroenLinks raadsleden niet -, maar er hebben zich dit jaar domweg geen spannende zaken voorgedaan.
Misschien vormde de enige ‘rimpeling’ in de politieke vijver de escalatie van vandalisme en intimidatie door groepen jongeren in de wijk Smitsveen. Daarover maken wij ons grote zorgen. We zijn dan ook blij dat het College onze zorgen en die van de Smitsveenbewoners die massaal van zich hebben laten horen tijdens een informatieavond, deelt. Binnenkort hoopt men met een plan van aanpak te komen waarmee de problemen van en in de wijk worden aangepakt.

VUURWERKVRIJE ZONE
In dit kader mag de 180 graden ommezwaai van burgemeester Metz ten aanzien van overlast door vuurwerk op z’n minst opmerkelijk heten. Stelde hij zich vorig jaar tijdens de discussie over vuurwerkvrije zones nog tamelijk gereserveerd en afwachtend op, thans ontpopt hij zich als een ware strijder tegen dit euvel. Daarmee heeft onze fractie hem tijdens de bespreking in december over het instellen van een vuurwerkvrije zone in Smitsveen dan ook van harte gecomplimenteerd!
Voor het overige zullen we moeten afwachten hoe effectief deze MAATREGEL tijdens de jaarwisseling zal blijken. Handhaving ervan, in casu het constateren van overtredingen en het verbaliseren van overtreders blijft een zorgpunt, te meer omdat een en ander voor een belangrijk deel letterlijk en figuurlijk voor rekening van de gemeente komt, die (extra) BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren) moet inzetten, omdat de politie te kennen heeft gegeven hiervoor onvoldoende capaciteit beschikbaar te hebben.

VERKEERSPLAN SOEST-ZUID
De al jarenlang slepende ‘verkeersproblematiek’ in Soest-Zuid, volgens GroenLinks een niet of nauwelijks bestaand probleem waarvoor nog altijd krampachtig een oplossing wordt gezocht, is in een volgend stadium gekomen.
Op basis van landelijke verkeerscijfers namelijk blijkt dat de groei van het autoverkeer langzamer gaat en kleiner is dan oorspronkelijk gedacht.
GroenLinks had graag gezien dat het hele plan daarmee van tafel zou gaan maar uiteindelijk heeft de Raad ingestemd met het voorstel aangepaste verkeersmodellen af te wachten en een aantal kleinere verkeersmaatregelen, zoals het aanpassen van verkeerslichtinstallaties, te treffen.

RETAIL- EN PARKEERBELEID
Aangezien het winkelgedrag van consumenten de afgelopen jaren ingrijpend is veranderd, onder andere als gevolg van Internet, vindt het College het nodig het z.g. ‘Retail beleid’ op de hedendaagse eisen aan te passen. Het motto van het voorstel: concentratie, vernieuwing en versterking. Het fenomeen “Blurring”, dat is het aanbieden van branchevreemde artikelen, koffie of andere dranken bij de schoenenwinkel bijvoorbeeld, wordt in dit kader geïntroduceerd.
Veel discussie was er over een College-opmerking dat men het wenselijk acht dat verspreide winkels, zoals Hoogvliet en Boni, op termijn worden verplaatst naar de winkelcentra Van Weedestraat en Soest-Zuid. De meeste fracties zijn daar, met name om sociale redenen, sterk op tegen. Zo ook GroenLinks. De GroenLinksfractie vindt het voorstel in z’n totaliteit betrekkelijk nietszeggend en heeft dan ook tegen gestemd.
‘Parkeerproblemen’ weten in ons dorp de gemoederen en de tongen altijd in beweging te krijgen. Volgens het College zouden er aan de Van Weedestraat maar liefst zo’n 250 parkeerplekken bij moeten komen, maar wáár die dan zouden moeten komen blijft in het ongewisse. Daarnaar zou dan eerst een ruim honderdduizend euro’s kostend onderzoek verricht moeten worden. Veel fracties vonden dit onzin en geldverspilling. Zelfs bij de VVD, toch een autopartij par excellence (!) aarzelde men enigszins over de noodzaak van dit voorstel.
Onze opmerking dat er een heel eenvoudige oplossing voor parkeerproblemen bestaat, namelijk betaald parkeren, was uiteraard aan dovemans oren gericht...
Het laat zich raden dat het raadsvoorstel het natuurlijk gered heeft, uiteraard met de stemmen van GroenLinks en een aantal overige oppositiepartijen tegen...

BLIJVERSLENING
Goed nieuws voor Soester senioren! De Raad stemde in met het voorstel een z.g. ‘blijverslening’ in het leven te roepen.
Deze door de gemeente tegen gunstige voorwaarden te verstrekken lening is bedoeld om ouderen de mogelijkheid te bieden hun woning op handicaps en beperkingen aan te (laten) passen, waardoor zij langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
GroenLinks staat uiteraard zeer positief tegenover dit voorstel. Wij hebben echter nog wel gevraagd hoe de blijverslening zich verhoudt tot WMO-voorzieningen. Het College heeft toegezegd hiernaar te kijken en ervoor te zorgen dat dit geen fricties gaat opleveren.

VRAGEN
Naar aanleiding van recente ongevallen met fietsers op rotondes aan de Koningsweg heeft de GroenLinksfractie schriftelijke vragen gesteld, met name voor wat betreft de van de landelijke norm afwijkende vierkante vorm van deze rotondes en de invloed hiervan op het ontstaan van ongevallen met fietsers.
Antwoorden hebben wij nog niet gekregen, maar zodra die er zijn, zullen wij ze publiceren.

TOT BESLUIT
Een nieuw jaar ligt voor ons, een ‘oogstjaar’ voor het Soester College. Of er nou veel te oogsten valt vraag ik mij af; de coalitiepartijen maken nu niet bepaald de indruk op één lijn te zitten en in sommige gevallen, neem nu de verkeersmaatregelen in stationsgebied Soest-Zuid, heeft de realiteit de ambitie ingehaald...
Wellicht spreken we u vast verder op zondag 22 januari 2017 tijdens de bijeenkomst waarin de 31e Gouden Oliebol wordt uitgereikt aan een Soester(berger), die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor onze lokale samenleving.

In elk geval alvast een goed begin van 2017 gewenst!