De Raad in februari

De Raad in februari

(impressie door Ruud van Zomeren en anderen)

De Heybergh

Herijking Minimabeleid

Geheimhouding Dr. de Voslaan​

De Heybergh

Zoals bekend is er sedert vorig jaar in Soesterberg nogal wat commotie over het voortbestaan van Zorgcentrum voor ouderen De Heybergh. In juli 2015 kondigde zorgverlener Lyvore aan dit verzorg- en verpleeghuis te zullen sluiten waardoor deze vorm van ‘zware’ en ‘langdurige’ zorg op korte termijn volledig uit Soesterberg zou verdwijnen. Voor een aantal betrokken Soesterbergers was dit reden voor de oprichting van een actiegroep onder het motto “De Heybergh blijft open”.

Van meet af aan hebben wij binnen de GL-fractie de ontwikkelingen op de voet gevolgd. Wij hebben ook met vertegenwoordigers van de actiegroep gesproken over hun zorgen en wensen. Het probleem is echter dat deze problematiek zijn oorsprong vindt in het nationale zorgbeleid van het huidige VVD-PvdA kabinet, waarin gemeenten nauwelijks een rol van betekenis spelen, althans wat betreft langdurige zorg. De verzorgingshuizen zijn al verdwenen en ook de verpleeghuiszorg wordt steeds verder afgebouwd. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ook mensen die zware zorg nodig hebben zoveel mogelijk thuis blijven wonen. Met alle, wat GL betreft, ongewenste gevolgen van dien.

Om een lang verhaal kort te maken, op enig moment is tussen betrokken zorgpartijen afgesproken dat voor de komende 10 jaar 15 zware zorgplaatsen in de Heybergh worden gerealiseerd, in combinatie met 5 plaatsen voor mensen die nog min of meer zelfstandig kunnen wonen. De actiegroep echter is er niet gerust op dat zorgaanbieder Lyvore dit kan waarmaken en klopte onlangs bij de gemeenteraad aan met een aantal vragen. Tijdens de opiniërende en besluitvormende raadsvergadering van 2, respectievelijk 9 februari drukten alle fracties hun grote waardering uit voor het werk en de inzet van de actiegroep maar spraken uit vertrouwen te hebben in de bereikte oplossing en in het werk van Lyvore in Soesterberg. Met deze strekking zal de Raad een brief aan de actiegroep sturen. De fractie van GL stemt van harte in met deze brief. Maar wij hopen wel dat er na de Tweede Kamerverkiezingen landelijk een andere wind gaat waaien voor wat betreft het ouderenbeleid.

Herijking Minimabeleid

Op tafel lag een beleidsnotitie van het College met de titel “Meedoen in Soest, Herijking Minimabeleid”, waarin een aantal nieuwe maatregelen voor armoedebestrijding zijn vastgelegd.

GroenLinks vindt deze nota over het algemeen “een geslaagd stuk” aldus fractievoorzitter Rosan Coppes. “Wij hebben echter wel enigszins een soortgelijk gevoel als indertijd met het bestemmingsplan Soesterberg-Noord, namelijk, voor 95 procent tevreden”. We zijn dan ook bijzonder teleurgesteld dat het ‘hele kleine beetje ruimte dat wij als gemeente hebben’ niet voor 100% hebben benut”. Nog geen 2 jaar geleden namelijk, heeft de raad de periode dat mensen onder de armoedegrens moeten leven voordat ze in aanmerking komen voor een langdurigheidstoeslag, van drie naar twee jaar teruggebracht. In deze herijking wordt die periode weer naar 3 jaar teruggebracht. De argumenten van het College, dat die zogenaamde ‘referteperiode’ in andere gemeenten ook drie jaar is en dat een kortere periode de prikkel om serieus naar werk te zoeken zou verzwakken, zijn ons inziens discutabel en aanvechtbaar.

GroenLinks heeft zich dan ook aangesloten bij een amendement van de PvdA, dat tot doel had de betreffende periode op twee jaar te laten staan, te meer daar het gaat om een handjevol (34) betrokkenen en de financiële druk op de gemeentekas verwaarloosbaar is. Daarbij komt bovendien nog dat de financiële positie van onze gemeente niet bepaald slecht te noemen is, zodat er al helemaal geen noodzaak tot bezuinigen bestaat. Rosan noemde een en ander dan ook “een ontsiering van dit verder uitstekende stuk”. Het amendement werd uiteindelijk met 19 stemmen tegen en 10 voor verworpen. Het oorspronkelijke collegevoorstel werd aangenomen, waarbij de fracties die het amendement steunden, een voorbehoud hebben gemaakt voor wat betreft de ‘referteperiode’.

Geheimhouding Dr. De Voslaan

Alex Brenninkmeijer, voormalig ombudsman, zei op de radio precies wat GroenLinks vorige week rond de Dr. De Voslaan bezig hield: soms komt de burger buiten zijn schuld in de puree door de regels van de overheid en heeft de overheid daarvoor geen of onvoldoende oog. Wat was hier het geval? Tegen een bouwplan aan de Dr. De Voslaan hebben omwonenden beroep ingesteld. Hun verzoek aan het college om bepaalde onderzoeksrapporten openbaar te maken, werd niet gehonoreerd. GroenLinks vond dat met een aantal andere partijen onterecht: alhoewel GroenLinks heeft ingestemd met het bouwplan, is zij van mening dat het kennis (kunnen) hebben van onderzoeksrapporten door alle partijen een groot goed is in onze rechtsstaat. De meerderheid van de raad zag dat echter anders.