Vragen over sport in het coalitieakkoord

Sport is een belangrijk onderwerp geweest in de verkiezingsstrijd. Naar aanleiding van het nieuwe coalitieakkoord heeft raadslid Ties de Ruijter namens de fractie de volgende vragen gesteld aan het college.

Gemiddeld zijn er volgens gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in de provincie Utrecht 22,5 sportaccommodaties per 10.000 inwoners. Binnen de gemeente Soest zijn dat er 17,4 per 10.000 inwoners, minder dan in alle omringende gemeenten, in tegenstelling tot wat we verwachten gezien de ligging van de gemeente.

Vraag: Heeft het college een visie hoe om te gaan met deze achterstand in voorzieningen?

In het coalitieakkoord lezen we dat voor het sportpark aan de Bosstraat oplossingen “binnen de huidige grenzen” worden gevonden en dat parkeren en verkeersveiligheid hier tot problemen leiden.

Vraag: Worden wat het college betreft de beoogde maatregelen voor het parkeren ook strikt binnen de huidige grenzen gevonden?

Vraag: Is het college bereid te overwegen om de Bosstraat op korte termijn in te richten als ‘fietsstraat’ om de gewenste verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers te realiseren?

We zijn verheugd in het coalitieakkoord te lezen dat deze coalitie eindelijk wil investeren in sportvoorzieningen voor de buitensport: kleedruimtes voor voetbalvereniging SEC worden gerenoveerd en voor voetbalvereniging Hees “wordt een nieuwe kleedkamer/ clubaccommodatie gerealiseerd”.

Vraag: Kan het college aangeven hoe deze investeringen bijdragen aan het tevens in dit akkoord uitgesproken streven naar “gedeeld” en “multifunctioneel” gebruik van voorzieningen, aangezien te voorzien is dat van iedere accommodatie slechts één vereniging gebruik zal gaan maken?

Met betrekking tot de binnensport wordt in het coalitieakkoord tot onze vreugde duidelijk uitgesproken dat “het sluiten van de beide sportaccommodaties in Overhees niet mogelijk” is. Tegelijkertijd “zal bezien worden” of het restant van de financiële taakstelling sport van ca. € 0,1 mln gehandhaafd blijft.

Vraag: Is het college met ons van mening dat de onduidelijkheid over deze taakstelling ondermijnend werkt voor de sport en tevens in financiële zin onverantwoord is nu de noodzaak voor het openhouden van een sportaccommodatie in Overhees is erkend en hier dus geen bezuiniging gerealiseerd kan worden?

Vraag: Wil het college daadkracht tonen en bij de eerst mogelijke gelegenheid de raad voorstellen de sport niet langer te belasten met deze taakstelling, zoals in dit akkoord ook reeds is aangekondigd voor de taakstelling groenonderhoud?