Zorg geen prioriteit, sportbezuiniging blijft

Coalitie Soest (GGS, VVD, D66 en CU/SGP) wil de zorg geen prioriteit geven en stemt tegen het opheffen van het restant bezuiniging op de sport. De zogenaamde uitgestoken hand van de collegepartijen richting de oppositiepartijen bleek gisteravond een wassen neus.

 

  

Alle niet-coalitiepartijen, min 1, stemden gisteravond tegen de Kadernota van het nieuwe college. In de Kadernota staat waar de priorteiten van het college liggen ter voorbereiding van de begroting voor het volgende jaar. De meeste moties en een amendement van de oppositiepartijen zijn door de coalitiepartijen afgestemd. Dit ondanks het feit dat het college specifiek om inbreng van de niet-coalitiepartijen had gevraagd. Twee moties waartoe de fractie van GroenLinks het initiatief had genomen en waar vrijwel alle niet-coalitiepartijen achter stonden zijn ook niet aangenomen. Daarmee is onder andere wel duidelijk geworden dat de coalitiefracties zorg, welzijn, armoedebestrijding en alle andere zaken die men tegenwoordig 'sociaal domein' noemt niet als prioriteit wensen te zien.

Ook stemden ze tegen de motie die als doel had een verkiezingsbelofte van vrijwel alle partijen in te lossen, namelijk: het intrekken van het overgebleven stukje bezuinigingopdracht op de sport. Die bezuiniging is bijna onmogelijk geworden nu de in Overhees geplande sporthal ergens anders gaat komen en er tegelijkertijd een gymzaal in Overhees moet blijven voor het bewegingsonderwijs.